వీక్ కైనా కోడిపిల్లల్ని ఎలా బతికించాలి||how to recover wiek chicken birds||నాటు కోళ్ల పెంపకం

#loveindia143sunil మన చానల్లో వస్తుందో వీడియోస్ కేవలం రైతులకు అవగాహన కోసం మాత్రమే దయచేసి ఒకసారి అందుబాటులో ఉన్న డాక్టర్ను కలిసి సంప్రదించగలరు అని నా యొక్క మనవి ఒక నెలరోజుల క్రితం కోడిపిల్ల పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఈ వీడియోలో చూడండిhttps://youtu.be/PzydzpWN8_Y

వీక్ కైనా కోడిపిల్లల్ని ఎలా బతికించాలి||how to recover wiek chicken birds||నాటు కోళ్ల పెంపకం

Source

0
(0)

#loveindia143sunil
మన చానల్లో వస్తుందో వీడియోస్ కేవలం రైతులకు అవగాహన కోసం మాత్రమే దయచేసి ఒకసారి అందుబాటులో ఉన్న డాక్టర్ను కలిసి సంప్రదించగలరు అని నా యొక్క మనవి

ఒక నెలరోజుల క్రితం కోడిపిల్ల పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఈ వీడియోలో చూడండిhttps://youtu.be/PzydzpWN8_Y

0 / 5. 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *