അഴിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കകം പൂരപ്പറമ്പിലേക്ക് പോയ ഒരു കില്ലാടിയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി |Manimala Bin

Crew : Camera : Wilfred Chacko, Ajith Alathur Camera Unit : Willu’s Photography Editor : Ajith Alathur Anchor : Vishnu Pampady Production Controller : Manoj Kunnamthanam, Vishnu Thuruthy Transportation : Krishnarchana Travels, Pampady Online Promotion : Anoop Kumar Producer :…

അഴിച്ച്  മണിക്കൂറുകൾക്കകം പൂരപ്പറമ്പിലേക്ക് പോയ ഒരു കില്ലാടിയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി |Manimala Bin

Source

0
(0)

Crew :

Camera : Wilfred Chacko, Ajith Alathur
Camera Unit : Willu’s Photography
Editor : Ajith Alathur
Anchor : Vishnu Pampady
Production Controller : Manoj Kunnamthanam, Vishnu Thuruthy
Transportation : Krishnarchana Travels, Pampady
Online Promotion : Anoop Kumar
Producer : Manoj Kunnamthanam
Script & Direction : Manu Krishnan

0 / 5. 0