ആംവേ കെണിയിൽ വീണുടഞ്ഞത് ലക്ഷങ്ങൾ.. I Pyramid fraud: ED attaches assets of Amway India

അമ്പോ എന്തൊരു ഫ്രോഡ്.…ആംവേ കെണി തിരിച്ചറിയുക.. ആംവേ കെണിയിൽ വീണുടഞ്ഞത് ലക്ഷങ്ങൾ… #amway #ed #indiangovernment

ആംവേ കെണിയിൽ വീണുടഞ്ഞത് ലക്ഷങ്ങൾ.. I Pyramid fraud: ED attaches assets of Amway India

Source

അമ്പോ എന്തൊരു ഫ്രോഡ്.…ആംവേ കെണി തിരിച്ചറിയുക..
ആംവേ കെണിയിൽ വീണുടഞ്ഞത് ലക്ഷങ്ങൾ…

#amway #ed #indiangovernment