തട്ടിപ്പ്..ആംവേ പൂട്ടിക്കെട്ടിയേക്കാം.. I ED attaches Amway India’s assets

മൾട്ടിലെവൽ മാർക്കെറ്റിങ്ങിന്റെ മറവിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ;ആംവേ ഇന്ത്യക്ക് പൂട്ട് വീഴുന്നു;കേന്ദ്രഗവണ്മെന്റ് നിയമങ്ങളെയെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തി മൾട്ടിലെവൽ മാർക്കറ്റിങ് കമ്പനികളുടെ തട്ടിപ്പ് വ്യാപകം

തട്ടിപ്പ്..ആംവേ പൂട്ടിക്കെട്ടിയേക്കാം.. I ED attaches Amway India's assets

Source

മൾട്ടിലെവൽ മാർക്കെറ്റിങ്ങിന്റെ മറവിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ;ആംവേ ഇന്ത്യക്ക് പൂട്ട് വീഴുന്നു;കേന്ദ്രഗവണ്മെന്റ് നിയമങ്ങളെയെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തി മൾട്ടിലെവൽ മാർക്കറ്റിങ് കമ്പനികളുടെ തട്ടിപ്പ് വ്യാപകം