ඉස්සරහට හමාරයි -Business loan|housing loans|Personal loan rate hike in srilanka

#housing #leasing #personal loans #rates #hike රුපියල් 6800(25$) දීමනාව සහ දාන සල්ලි වලට 12% පොලියක් ගන්න ලබා ගැනීමට මෙහි register වෙන්න – https://nexo.io/ref/jsotn8357b?src=web-link. Doller ඉතුරු කරමු මේක හරින්නේ නැහැ නැත්තම් bitcoin /USDT මිලදී ගැනීමට මෙහි register වෙන්න . මෙහි Trading

ඉස්සරහට හමාරයි -Business loan|housing loans|Personal loan rate hike in srilanka

Source

0
(0)

#housing #leasing #personal loans #rates #hike

රුපියල් 6800(25$) දීමනාව සහ දාන සල්ලි වලට 12% පොලියක් ගන්න ලබා ගැනීමට මෙහි register වෙන්න – https://nexo.io/ref/jsotn8357b?src=web-link. Doller ඉතුරු කරමු මේක හරින්නේ නැහැ නැත්තම්

bitcoin /USDT මිලදී ගැනීමට මෙහි register වෙන්න . මෙහි Trading යටතේ ඇති p2p මගින් ලංකාවේ කෙනෙක්ගෙන් මිලදී ගත හැක – https://www.binance.com/en/register?ref=10788118

Upay app එක Download කීරීමට ( Android සහ Apple සදහා ) https://shorturl.at/lCJK0
(ගෙදර bill ගෙවන්න ලේසිම විදිය )

In the Video explains About what happened to personal loans, business loans , housing rates in Sri Lanka.

ඔබලාගේ Business එකට දැන්වීම්(advertisement ) සහ බැනර් පලකිරීම සදහා msg ඒකක් දමන්න –
https://www.m.me/Lionlankalabs.

Email for Business and Advertisement Inquiries – upaligalleface at gmail.com
(Can pay by BTC)

Contact me via – https://www.m.me/Lionlankalabs.
Like my Facebook Page – http://www.fb.me/Lionlankalabs

Popular videos For you

Share market investment – https://youtu.be/nhLuLS4eEKc

How to export from srilanka – https://youtu.be/mP-ZNpXaTzM

Share market investment – https://youtu.be/nhLuLS4eEKc

All images credits should go, respective owners,

Back Ground Music: https://www.bensound.com

0 / 5. 0